هیئت مدیره

 • ENGIN BARMAN

  موسس و بنیانگذار

   

  فعالیت ما از سال 1980 آغاز شده و تا کنون با اجرای پروژه های ویژه و لوکس متعدد در زمینه ساخت و ساز به موفقیت های چشمگیری دست یافته ایم. ما به عنوان شرکت بیت تورک، به کمک دانش، سابقه و تجربه چندین ساله، پروژه های خود را با کیفیت و تکنولوژی های روز به انجام می رسانیم که موجب اعتباربخشی به کشورمان شده است. بیت تورک در قبال تمامی مردم مسئول است، به همین دلیل مدتی طولانی را برای برنامه ریزی و ارزش گذاری  پروژه های خود اختصاص می دهیم.

  هدف ما تحقق داشتن خانه ای رویایی برای هر سرمایه گذار است.

   

   

 • MUHAMMET UGURCAN BARMAN

  رئیس هیئت مدیره

   

  فعالیت ما از سال 1980 آغاز شده و تا کنون با اجرای پروژه های ویژه و لوکس متعدد در زمینه ساخت و ساز به موفقیت های چشمگیری دست یافته ایم. ما به عنوان شرکت بیت تورک، به کمک دانش، سابقه و تجربه چندین ساله، پروژه های خود را با کیفیت و تکنولوژی های روز به انجام می رسانیم که موجب اعتباربخشی به کشورمان شده است. بیت تورک در قبال تمامی مردم مسئول است، به همین دلیل مدتی طولانی را برای برنامه ریزی و ارزش گذاری  پروژه های خود اختصاص می دهیم.

  هدف ما تحقق داشتن خانه ای رویایی برای هر سرمایه گذار است.

   

 • HAVVA NUR BARMAN 

  نایب رئیس هیئت مدیره

   

  فعالیت ما از سال 1980 آغاز شده و تا کنون با اجرای پروژه های ویژه و لوکس متعدد در زمینه ساخت و ساز به موفقیت های چشمگیری دست یافته ایم. ما به عنوان شرکت بیت تورک، به کمک دانش، سابقه و تجربه چندین ساله، پروژه های خود را با کیفیت و تکنولوژی های روز به انجام می رسانیم که موجب اعتباربخشی به کشورمان شده است. بیت تورک در قبال تمامی مردم مسئول است، به همین دلیل مدتی طولانی را برای برنامه ریزی و ارزش گذاری  پروژه های خود اختصاص می دهیم.

  هدف ما تحقق داشتن خانه ای رویایی برای هر سرمایه گذار است.