چه کسانی می توانند برای شهروندی ترکیه درخواست دهند؟

 

 

چه کسانی می توانند برای شهروندی ترکیه درخواست دهند؟

 

همسر و فرزندان (زیر 18 سال) سرمایه گذار می توانند تابعیت کشور ترکیه را دریافت کنند

کودکانی که در تاریخ درخواست شهروندی بالای 18 سال سن دارند نمی توانند تابعیت دریافت کنند.

با این حال، والدین می توانند شهروندی ترکیه را درخصوص کودکانی که توانایی مراقبت از خود را ندارند،

با ارائه مدارکی مبنی بر اثبات وضعیت آنها، درخواست نمایند.